Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sport- en Gezondheidscentrum SportUfit:

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van Sport- en Gezondheidscentrum SportUfit en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Sport- en Gezondheidscentrum SportUfit (hierna te noemen “de deelnemer”). 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding & fitnesspas

1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het Sport- en Gezondheidscentrum. Het lidmaatschap vangt aan nadat SportUfit het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Het abonnement wordt afgesloten voor een maand en worden vervolgens stilzwijgend verlengd. Het abonnement is opzegbaar met inachtneming van één maand opzegtermijn. 2. Sport- en Gezondheidscentrum SportUfit verstrekt aan de deelnemer een bewijs van abonnement in de vorm van een pas. De pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 3. Bij verlies of diefstal van de fitnesspas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van €7,50 worden verkregen.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

1. Een lidmaatschap bij Sport- en Gezondheidscentrum SportUfit gaat op de inschrijfdatum in. 2. Bij het aangaan van een lidmaatschap betaalt u €19,95 inschrijfgeld, waarbij de pas ook is inbegrepen. 3. We hebben diverse pakketten, vraag voor de mogelijkheden en de prijzen bij de balie om een overzicht. 4. Bij het aangaan van pakket 2, 3, 4 is er een minimale overeenkomst van 3 maanden van kracht. 5. Alle bedragen worden vooraf automatisch geïncasseerd van het door u opgegeven bankrekeningnummer, behalve het inschrijfgeld en de eerste maand lidmaatschap. 6. Bij een niet tijdige ontvangst van de contributie worden na diverse herinneringen, zowel schriftelijk/ per mail als telefonisch wettelijke rente & incassokosten in rekening gebracht. 7. Terugboeking van foutief afgeschreven bedragen is alleen toegestaan, nadat u telefonisch contact met SportUfit heeft opgenomen hierover en wij het voor u hebben uitgezocht en toegezegd. Doet u dit zonder overleg dan zullen hier administratiekosten aan verbonden zitten. 8. SportUfit behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te mogen beëindigen.

Artikel 4: Trainingstijden

1. SportUfit behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. 2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door SportUfit, vindt geen restitutie van de contributie plaats. 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is SportUfit gerechtigd gesloten te zijn, dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement. 2. Een aanvullend abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen bij SportUfit aan de balie. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk. 3. Een aanvullend abonnement kan na een periode van minimaal 3 maanden ieder moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij SportUfit aan de balie. 2. Een lidmaatschap kan ieder moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. 3. SportUfit behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap per direct eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt. Tevens behoudt SportUfit zich het recht voor om deelnemers die zich niet houden aan de huisregels de toegang tot het pand en het terrein te ontzeggen. 4. Bij het aangaan van pakket 2, 3, 4 is er een minimale overeenkomst van 3 maanden van kracht. Tussentijds opzeggen is in dit geval niet mogelijk. 5. SportUfit behoudt zich het recht om uw lidmaatschap te mogen beëindigen wanneer u minimaal 3 maanden oftewel drie contributies niet heeft voldaan en niet reageert op de daaruit voortvloeiende contacten.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

1. SportUfit is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij SportUfit, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 3. SportUfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer die veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van de faciliteiten en/of het niet opvolgen van de trainingsvoorschriften. 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 5. Tevens zal de deelnemer SportUfit vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 6. SportUfit heeft camera’s laten plaatsen voor de veiligheid in en om de sportschool. Mocht er een schade hebben voorgedaan dan kunt u bij ons aan de balie vragen om inzage van camerabeelden. 7. Parkeren is geheel op eigen risico.

Artikel 8: Huisregels

De huisregels maken deel uit van de overeenkomst. De deelnemer wordt bij inschrijving geattendeerd op de huisregels en geacht van de regels op de hoogte te zijn.

Artikel 9: Persoonsgegevens

SportUfit verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van SportUfit zijn opgenomen. SportUfit gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. Gegevens worden op geen enkele manier doorgespeeld naar derden, enkel wanneer u onze betalingstermijn overschrijdt en betalingsherinneringen negeert zullen uw gegevens worden verstrekt aan incassobureau Van Hoek & Partners.

Artikel 10: Rechtstoepassing

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SportUfit aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 2. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Sport- en Gezondheidscentrum SportUfit te accepteren en deze te hebben ontvangen.

Sport- en Gezondheidscentrum SportUfit, 01-07-2019